ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TIKSLAS – ĮGYVENDINTI VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) viena iš trijų vietos veiklos grupių Lietuvoje, kuri įgyvendina dvisektorę vietos plėtros strategiją. Daugiau kaip 2 mln. eurų vietos projektams kofinansuoti 2016 – 2022 metų laikotarpiui yra skirta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūros regiono žuvininkystės fondo (EJRŽF) ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Likusios 46 Lietuvos VVG įgyvendina viensektores vietos plėtros strategijas.

2021 m. birželio 4 d. vykusiame Zarasų-Visagino reginio vietos veiklos grupės, vienijančios 52 asociacijos narius, visuotiniame susirinkime, be asociacijos organizacinių klausimų buvo ir vietos strategijos įgyvendinimo aktualijos, geroji patirtis ir problemos, sąlygojusios strategijai skirtų lėšų įsisavinimo tempus.

Ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą pradėjęs VVG pirmininkas, Zarasų – Visagino regiono VVG dvisektorės vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra, sveikindamas gausiai susirinkusius asociacijos narius, pasidžiaugė, kad susirinkimas jau gali vykti ne nuotoliniu būdu, o bendraujant betarpiškai.

Pagal susirinkimo darbotvarkę priėmus du naujus narius, šiuo metu VVG vienija 33 nevyriausybines organizacijas, 17 verslo subjektų, Zarasų rajono ir Visagino savivaldybes.

A. Veikšra, kuris vienbalsiai buvo išrinktas visuotinio narių susirinkimo pirmininku, pristatė 2020 metų VVG veiklos rezultatus. Pasidžiaugė, kad vietos plėtros strategijos įgyvendinimas, net ir susidūrus su neplanuotu COVID-19 pandemijos iššūkiu, sekasi sklandžiai. Pasirinktos strategijos įgyvendinimo prioritetinės kryptys nenuvylė ir jau šiandien galime pasidžiaugti teigiamais įgyvendintų projektų rezultatais, kuris pasiektas VVG administracijos ir pareiškėjų – paramos gavėjų nuolatinio bendradarbiavimo ir intensyvaus darbo dėka.

Šiuo metu jau yra pasirašyta vietos projekto vykdymo sutarčių pagal EŽŪFKP programą už 774 233,00 Eur arba įsisavinta 72 % skirtų lėšų, pagal EJRŽF programą sudaryta sutarčių už 264 133,00 Eur arba įsisavinta 46 % lėšų. VVG administracija šiuo metu atlieka dar penkių projektų vertinimą, o du vietos projektai yra įtraukti į rezervinių projektų sąrašą. Pristatydamas pirmininko ataskaitą, Strategijos įgyvendinimo vadovas informavo apie dar šiemet planuojamus kvietimus, taip pat apie šiuo metu planuojamus įgyvendinti tarpteritorinius projektus „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ ir „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“.

Visuotinio narių susirinkimo metu buvo patvirtinta tiek metinė asociacijos veiklos ataskaita už 2020 – uosius metus, tiek ir Revizinės komisijos ataskaita, kurią pristatė Revizinės komisijos narė Regina Macijauskienė.

Susirinkime buvo papildyti Zarasų-Visagino regiono VVG įstatai, numatant galimybę organizuoti visuotinį narių susirinkimą nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis. Taip pat, atsižvelgiant į karantino laikotarpiu taikomus apribojimus susibūrimams, numatyta galimybė negalintiems dalyvauti visuotiniame narių susirinkime savo sprendimą, pasirašytą elektroniniu parašu susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikti elektroniniu paštu.

Rinkiminėje visuotinio narių susirinkimo dalyje trečiajai kadencijai VVG pirmininku išrinktas Arvydas Veikšra, išrinkta Revizinė komisija ir perrinkta VVG Taryba, kartu vykdanti ir Vietos projektų atrankos komiteto funkcijas. Taryba atsinaujino net penkiais naujais nariai iš 13. Nevyriausybinių organizacijų sektorių atstovaus Audronė Kačiulienė, Egidijus Bukelskis, Aliona Liachovič, Virginija Čižauskaitė, Genovaitė Sarokina, Saulius Valiūnas, verslo sektorių – Jaunius Ledzinskas, Sergejus Miasnikovas, Algirdas Šiukčius, Rasa Pacenkienė, o vietos valdžios sektorių – Gediminas Gaidamavičius, Deimanė Rybakovaitė ir Sergejus Kotovas. Dvi kadencijas iš eilės Tarybos pirmininku dirbęs kraštietis, Vilniaus universiteto docentas, biomedicinos mokslų daktaras Egidijui Bukelskis nusprendė perleisti pirmininko vairą Šniukštų bendruomenės atstovei Audronei Kačiulienei, kurios kandidatūrą vienbalsiai patvirtino visuotinis susirinkimas.

Nuoširdžiai dėkojame Egidijui Bukelskiui už sklandų posėdžių organizavimą bei reikšmingas įžvalgas projektų atrankos komiteto posėdžių metu, o buvusiems Tarybos nariams – už kompetenciją.

VVG laukia nauji iššūkiai – sėkmingas strategijos įgyvendinimas ir naujo laikotarpio strategijos rengimas.

Facebook Comments