LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖ „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIS „NACIONALINIS KAIMO TINKLAS“


Kelionės ataskaita pagal projektą
„Kaimo gyventojų verslo iniciatyvų bei e-visuomenės skatinimas remiantis
Lenkijos ir Čekijos gerąja patirtimi“

Siekiant stiprinti kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą būtina įvairiausiomis priemonėmis remti ir skatinti vietos gyventojų iniciatyvas bei verslumą. Vietos gyventojų verslumo plėtojimas yra vienas iš veiksnių, įtakojančių ekonominio konkurencingumo kaimo vietovėse stiprinimą. Kaimo gyventojų verslumas padeda ne tik siekti individualistinių verslo tikslų, bet ir kreipia vietos gyventojus bei jų organizacijas atkakliai veikti, siekiant užsibrėžtų viešųjų tikslų. Išorinė parama verslumui ugdyti ir bendruomenių kaimo vietovėse kūrimuisi atveria naujas galimybes steigti įmones, pagrįstas novatoriška veikla, kurti darbo vietas, tuo pačiu stiprinant kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą.

Projekto metu Štadvilių ir Dimitriškių kaimų bendruomenių atstovai dalyvavo mokomuosiuose susitikimuose su Lenkijos ir Čekijos VVG.
Mokomojo vizito į Lenkijos VVG „LGD Fundacia Biebrzanska“ tema: gerosios patirties pavyzdžiai (įgyvendintų projektų, susijusių su verslo skatinimu kaime, naujovių diegimų ir aplinkos išsaugojimu lankymas, susitikimas su projektų vykdytojais).

Dalyviai susitiko su Vietos veiklos grupės atstovais, kurie papasakojo apie VVG teritorijoje veikiančias bendruomenes, jų vykdomus projektus, renginius, bendras šventes, papasakojo apie verslo pavyzdžius kaime.
Lenkijos vietos veiklos grupė vykdo projektus „Leader“ metodu. Susitikimo tema buvo „Lenkijos kaimo plėtros programos (nacionalinės ir ES) bei paramos priemonės (Leader+ metodo įgyvendinimas kaimo plėtros programose), kurios remia vietines iniciatyvas, skatinančias kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo pavyzdžiai. Lankymasis LEADER priemonės lėšomis įgyvendintuose/ įgyvendinamuose vietos projektuose, susijusiuose su verslo skatinimu, naujovių diegimu ir aplinkos išsaugojimu.

Teminio susitikimo su Čekijos VVG „MAS Podlipansko o.p.s“ atstovais tema: „Jaunimo užimtumo kaime didinimas, gerosios patirties skaida“.
Dalykiniame susitikime su Čekijos vietos veiklos grupės „MAS Podlipansko o.p.s. atstovais“ buvo šnekama apie Čekijos kaimo plėtros programos (nacionalinės ir ES) bei paramos priemones kaime. Aptarti bendradarbiavimo pavyzdžiai ir galimybės, aplankyti LEADER priemonės lėšomis įgyvendinami vietos projektai susiję su jaunimo užimtumo didinimu, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra kaime.

Mokomojo vizito į Čekijos VVG „MAS Ričansko o.p.s“ susitikimo tikslas buvo: gerosios patirties pavyzdžiai (įgyvendintų projektų susijusių su verslo skatinimu kaime, naujovių diegimų ir aplinkos išsaugojimu lankymas, susitikimas su projektų vykdytojais).Mokomojo susitikimo su Čekijos vietos vieklos grupe „MAS Říčansko,o.p.s.“ tema – „2007-2013 m. programinio laikotarpio Čekijos kaimo plėtros prioritetai ir perspektyvos. ES ir nacionalinė parama. Kofinansavimo šaltiniai, remiantys vietines iniciatyvas”. Aplankyti LEADER priemonės lėšomis įgyvendinti/ įgyvendinami vietos projektai, susiję su verslo skatinimu, naujovių diegimu ir aplinkos išsaugojimu.
Štadvilių bei Dimitriškių bendruomenės priklauso LKT II komitetui. Projektas „Kaimo gyventojų verslo iniciatyvų bei e-visuomenės skatinimas remiantis Lenkijos ir Čekijos gerąja patirtimi“ atitinka komiteto prioritetus „Verslumo ir konkurencingumo kaime skatinimas bei kompetentingumo ugdymas“ ir „Bendradarbiavimo, partnerystės ir kooperacijos kaime skatinimas“.
Kelionė vyko 2012 metų spalio mėn. 8 – 12 dienomis.


Įvykdyti planuoti projekto įgyvendinimo rodikliai.
Asmenų, kurie naudojasi projekto rezultatais, skaičius (vnt.) daugiau kaip 400; proc. nuo visų kaimo gyventojų – 190. Interneto svetainės www.stadviliubendruomene.lt lankytojų skaičius 2963, iš jų unikalių – 499.

Kaip ir buvo planuota projekte, į Lenkiją ir Čekiją vyko 24 projekto dalyviai.

Projekto vadovė
Svetlana Veikšrienė

Facebook Comments